richtlijnen

ISO 26000 is een richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie en benoemt zeven generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. 

MVO-principes

1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
2. Transparantie
3. Ethisch gedrag
4. Respect voor stakeholderbelangen
5. Respect voor wet- en regelgeving
6. Respect voor internationale gedragsnormen
7. Respect voor mensenrechten
Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven.

Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVO-kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 36 subthema's, de zogeheten MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met elk van de 7 kernonderwerpen. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's.

MVO-kernthema's

1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Consumentenaangelegenheden
7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Meer info: ISO26000scan